Πληροφορίες σχετικές με διάφορα έντυπα

February 17, 2011 | Εκτύπωση | Σελιδοδείκτης

 

Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης: 

 • Παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία, μόλις πάρω τη βεβαίωση σπουδών για την πραγματοποίηση της Πρακτικής μου και ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ από αυτόν!
 • Συμπληρώνεται από τον σπουδαστή, (συνοπτική περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιούνται ανά βδομάδα και για 24-26 βδομάδες δηλ. 6 μήνες, συμπλήρωση ημερομηνίας στο τέλος κάθε βδομάδας κλπ),
 • Συμπληρώνεται από τον Επόπτη της Επιχείρησης (έξι μηνιαίες εκθέσεις για τις επιδόσεις μου από τον επόπτη της επιχείρησης όπου εργάζομαι + Συνοπτική έκθεση επίδοσης για τον Σπουδαστή στην τελευταία σελίδα),
 • Υπογράφεται από τον Σπουδαστή (μία υπογραφή ανά βδομάδα)
 • Υπογράφεται και τον Επόπτη της επιχείρησης (μία υπογραφή ανά βδομάδα + μία υπογραφή ανά εξαμηνιαία έκθεση + μία υπογραφή στην τελευταία σελίδα του βιβλιαρίου),
 • Κατατίθεται για έλεγχο, στην γραμματεία μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής μου και κατόπιν προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος (στην τελευταία σελίδα).

 

Ειδική Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση (εις τριπλούν):

Την παραλαμβάνω από τη Γραμματεία ή την κατεβάζω από το site του Τμήματος.

Υπογράφεται κατά σειρά:

 • Από τον Σπουδαστή,
 • τον Προϊστάμενο του Τμήματος και
 • τον Εκπρόσωπο της Επιχείρησης.

Ένα αντίγραφο κρατά ο σπουδαστής. Το χρησιμοποιεί για να βγάλει βιβλιάριο ενσήμων από το ΙΚΑ), Ένα αντίγραφο κρατά η επιχείρηση και, το 3ο αντίγραφο κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος (ή αποστέλλεται με συστημένο γράμμα)

Σημείωση: Αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι μπορεί να ακολουθηθεί στην υπογραφή η ακόλουθη σειρά:  Σπουδαστής → εκπρόσωπος της Επιχείρησης → Προϊστάμενος.

Στην περίπτωση αυτή τα τρία έντυπα αποστέλλονται στην γραμματεία, προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο. Ένα κρατά η γραμματεία και τα άλλα δύο αποστέλλονται στην επιχείρηση (ένα θα κρατήσει η επιχείρηση και ένα ο σπουδαστής].

 

Έντυπο Βεβαίωσης Σπουδών (κοινώς Βεβαίωση Σπουδών):

 • Το Παραλαμβάνω μόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία έχω αποστείλει εκ των προτέρων ηλεκτρονικά την αίτησή μου και η οποία και ελέγχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της Πρακτικής, συνεργαζόμενη με την ΕΠΑ
 • Το καταθέτω στην Επιχείρηση, η οποία μου το ζητά για να αποδεχτεί την Πρακτική μου.

 

 

Έντυπο με Πίνακα Στοιχείων για την Επιχείρηση που θα εργασθώ:

Το Παραλαμβάνω από τη γραμματεία ή το κατεβάζω από το site του Τμήματος, το συμπληρώνω αμέσως μετά την πρόσληψη μου και το αποστέλλω ηλεκτρονικά στην γραμματεία με παράλληλη κοινοποίηση στ dkatevas@teikav.edu.gr

              

Βιβλιάριο Ενσήμων του ΙΚΑ:

 • Διατίθεται από το ΙΚΑ σε μηχανογραφημένη μορφή πλέον. Απευθύνομαι με αίτηση μου στο ΙΚΑ της περιοχής που θα εργασθώ, (θα πρέπει να καταθέσω αντίγραφο της τριπλά υπογεγραμμένης Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για Πρακτική Άσκηση),
 • Το παραλαμβάνω από το ΙΚΑ (απαιτεί αρκετό χρόνο) και το καταθέτω στην επιχείρηση, για να μου «κολληθούν» τα ένσημα πρακτικής Άσκησης.
 • Το παραλαμβάνω από την επιχείρηση μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης. Φωτοτυπία του αποστέλλω στη γραμματεία του Τμήματός μου.

  

Στατιστικό Δελτίο, Ερωτηματολόγιο σχετικό με την Πρακτική μου Άσκηση:

Tο κατεβάζω από το site του Τμήματος στην αρχή της περιόδου, το συμπληρώνω μετά το πέρας της Πρακτικής μου.

Σημείωση: Ο σπουδαστής υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής του, να αποστέλλει πλήρως συμπληρωμένο το Στατιστικό Δελτίο σαν attach στη Δνση: dkatevas@teikav.edu.gr, μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της Πρακτικής του, 

 

Ήταν επαρκής η απάντηση;

Ναι Όχι

Category: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τελευταία ενημέρωση February 17, 2011 with 1888 views